Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Půjčovny lešení, nářadí, strojů a nástrojů

 

1) Úvodní ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých smluv mezi společností Elektrofyzika s.r.o., se sídlem č.p. 89, 679 13 Vavřinec, IČO: 03054721, DIČ: CZ03054721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83419 „prodávajícím" a "zákazníkem" nebo "kupujícím" v souvislosti nebo na základě pronájmu nebo prodeje zboží z nabídky prodávajícího v internetovém obchodě prodávajícího na URL adrese: www.pujcovna-stavebni-leseni.cz na služby nabízené a poskytované prodávajícím zákazníkovi nebo kupujícímu v souvislosti s nabízením a pronájmem a prodejem www.pujcovna-stavebni-leseni.cz

b) tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní nebo nájemní (výpůjční) smlouvy a podmínky pronájmu uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu postupem dle článku 3 a 4 těchto Obchodních podmínek („kupní smlouva nebo podmínky pronájmu“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

c) není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
d) tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních nebo nájemních (výpůjčních) smluv nebo podmínek mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím internetového obchodu.

 

 

2) PROHLÁŠENÍ o ochraně dat:

Prohlašujeme, že data poskytnutá zákazníky společnosti Elektrofyzika s.r.o. slouží pouze pro účely identifikace při pronájmu nebo nákupu ve firmě Elektrofyzika s.r.o., a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Každý zákazník - vypůjčitel se musí před vypůjčením prokázat 2 doklady totožnosti, nebo 1 dokladem a platným ŽL nebo výpisem z obchodního rejstříku. Tato data budou vepsána do předávacího protokolu, který specifikuje podmínky vypůjčení konkrétní věci z nabídky půjčovny společnosti Elektrofyzika s.r.o. -  www.pujcovna-stavebni-leseni.cz .

 

3) Podmínky vypůjčení strojů, nástrojů, nářadí a lešení:

a/ zákazník musí být občanem České republiky

b/ pro vypůjčení kterékoli věci z půjčovny společnosti Elektrofyzika s.r.o. jsou potřeba tyto platné doklady: OP+ ŘP nebo +PAS, OSVČ předloží platný ŽL + OP nebo +PAS, právnické osoby potom OP + platný výpis z OR

c/ plnou cenu za výpůjčku ve sjednaném rozsahu včetně vratné zálohy uhradí zákazník na místě při vypůjčení předmětu. 

d/ ke každému předmětu v této půjčovně je stanovena vratná záloha. Její výše je vždy uvedena na kartě příslušného zboží. Tato záloha slouží jako jistina pro případ poškození stroje, nástroje nebo lešení zákazníkem, nebo pro případ úhrady pozdního vrácení předmětu výpůjčky mimo písemně stanovenou dohodnutou dobu, jenž je vyznačena v předávacím protokolu ke konkrétnímu předmětu výpůjčky.

e) v případě poškození stroje, nástroje, nářadí nebo lešení zákazníkem bude oprava hrazena z této jistiny - vratné zálohy. V případě, že vratná záloha nebyla zaplacena nebo částka převyšuje výši vratné zálohy, je zákazník povinen dlužnou částku za výpůjčné předměty nebo úhradu škody způsobenou společnosti Elektrofyzika s.r.o. neprodleně uhradit, a to hotově, nebo po písemné dohodě převodem na účet společnosti Elektrofyzika s.r.o.

f) v případě vrácení předmětu v technickém, fyzickém a optickém stavu, v jakém byl vypůjčen, je tato záloha zákazníkovi vrácena.

g) cena za vypůjčení předmětu z půjčovny společnosti Elektrofyzika s.r.o. je za 24 hod půjčení toho kterého předmětu z nabídky půjčovny od data a hodiny výpůjčky a je uvedena u každého předmětu k půjčení. Při překročení sjednané doby výpůjčky doplatí zákazník cenu za každých dalších započatých 24 hod výpůjčky od doby, kdy měla být tato řádně ukončena + 10% přirážky z této ceny za každých dalších 24 hodin jako smluvní pokutu za překročení smluvní doby výpůjčky, a to až do doby řádného vrácení vypůjčeného předmětu. Doba výpůjčky je definována na předávacím protokolu.

h) vypůjčením se rozumí odvoz a práce s kterýmkoli předmětem z portfolia půjčovny mimo sídlo společnosti Elektrofyzika s.r.o. Toto je vždy smluvně ošetřeno vypsáním osobních údajů zákazníka a podpisem předávacího protokolu oběma stranami.'

ch) použití kteréhokoliv stroje, nástroje, nářadí nebo lešení půjčeného zde na www.pujcovna-stavebni-leseni.cz je na vlastní nebezpečí zákazníka. Je výslovně zakázáno půjčovat nebo jakkoli užívat již vypůjčené nářadí, nástroje, stroje nebo lešení třetím osobám

 

 

4) Bezpečnost práce, používání strojů, nástrojů, nářadí nebo lešení :

a) každý zákazník je při vypůjčení kteréhokoli předmětu z nabídky půjčovny společnosti Elektrofyzika s.r.o. řádně proškolen k jeho obsluze a práci s ním, a toto stvrzuje svým podpisem na předávacím protokolu. Tento protokol obsahuje informace o zákazníkovi, předmětu výpůjčky, včetně podrobného výpisu jeho příslušenství s ním vypůjčeného, době výpůjčky, ceny za výpůjčku vč. výše případných sankcí nebo úhrady poškozené věci a základní právní podmínky užívání vypůjčených předmětů. Protokol je vystavován v originále pro zákazníka a v kopii pro Elektrofyzika s.r.o.

b) společnost Elektrofyzika s.r.o., provozující půjčovnu nářadí, nástrojů, strojů a lešení nezodpovídá za chybné užívání jakýkoli strojů, nástrojů, nářadí nebo lešení poskytovaných půjčovnou nářadí, lešení, strojů a stavební techniky společnosti Elektrofyzika s.r.o. Pracujte s veškerými nástroji, stroji, lešením a nářadím VŽDY jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v souladu se všemi zásadami bezpečnosti práce. Na plošinách lešení jsou umístěny mobilní bezpečnostní QR kód a uživatelský manuál.

 

 

5) Smluvní sankce:

a) společnost Elektrofyzika s.r.o., jenž je provozovatelem půjčovny lešení a nářadí www.pujcovna-stavebni-leseni.cz, si vyhrazuje právo uplatnit sankci za pozdní vrácení vypůjčeného předmětu, tedy vrácení po době dohodnuté mezi zákazníkem a společností Elektrofyzika s.r.o. na předávacím protokolu, jenž je podepsán oběma stranami a to: plnou cenu jenž je uvedena na předávacím protokolu vztahujícího se k vypůjčenému předmětu + 10% z této částky za každý den prodlení, tedy za každých započatých 24 hodin (dvacet čtyři hodin), od doby výpůjčky do doby fyzického vrácení předmětu zpět do půjčovny společnosti Elektrofyzika s.r.o. v obci Vavřinec, 679 13, tel.: 800 212 800

b) zákazník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se stržením z vratné zálohy celé dlužné částky vzniklé pozdním vrácením předmětu výpůjčky po termínu stanoveném v písemném smluvním ujednání (protokol o výpůjčce), nebo poškození předmětu výpůjčky zákazníkem. V případě, že vratná záloha nebyla zaplacena nebo sankční částka převyšuje výši vratné zálohy, je zákazník povinen dlužnou částku za výpůjčné předměty nebo úhradu škody způsobenou společnosti Elektrofyzika s.r.o. neprodleně uhradit, a to hotově nebo po písemné dohodě převodem na účet společnosti Elektrofyzika s.r.o.

 

6) Bezpečnost práce s vypůjčenými předměty:

a) každý zákazník stvrzuje svým podpisem na předávacím protokolu ke konkrétní vypůjčené věci, že je plně seznámen s obsluhou této věci (stroje, nářadí, nástroje nebo lešení), že mu rozumí a že si je vědom své povinnosti dbát při práci s těmito výše jmenovanými na všechny zásady bezpečnosti práce včetně používání vlastních kvalitních bezpečnostních ochranných pomůcek a prvků k dané činnosti potřebných.

b) nezodpovídáme za chybné užívání jakýchkoli strojů, nástrojů, lešení nebo nářadí poskytovaných půjčovnou nářadí, lešení, strojů a stavební techniky společnosti Elektrofyzika s.r.o. Pracujte s veškerými nástroji, stroji, lešením a nářadím VŽDY jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v souladu se všemi zásadami bezpečnosti práce. Používejte vlastní kvalitní ochranné oděvy a pomůcky. Použití kteréhokoliv stroje, nástroje, nářadí nebo lešení půjčeného zde na www.pujcovna-stavebni-leseni.cz je na vlastní nebezpečí zákazníka. Vyvarujte se jakékoli činnosti, která by mohla vést k poškození vypůjčené věci nebo k poškození práv či majetku třetích stran.

c) při přepravě vypůjčeného předmětu je zákazník povinen dbát správného zajištění vypůjčené věci proti jejímu pohybu, převrácení, pádu nebo jiné události, která by mohla vést k poškození vypůjčené věci nebo k poškození práv třetích stran z důvodu nesprávného zajištění předmětu výpůjčky proti pohybu při přepravě.

c) je výslovně zakázáno půjčovat nebo jakkoli užívat již vypůjčené nářadí, nástroje, stroje nebo lešení třetím osobám !

 

 

7) Reklamace služby nebo předmětů výpůjčky:

a) v případě, že zákazník nalezne na vypůjčeném předmětu před započetím práce s tímto předmětem, nebo během práce s tímto předmětem jakoukoli vadu nebo nefunkčnost, je povinen práci s tímto předmětem vůbec nezahájit, v případě již probíhající práce tuto ihned přerušit a vypůjčený předmět neprodleně vrátit a reklamovat zpět půjčovně provozované společností Elektrofyzika s.r.o., Vavřinec 89, 6679 13, Tel.: 800 212 800, email: elektrofyzika(zavináč)email.cz

b) v případě uznané reklamace poškozeného nebo nefunkčního předmětu výpůjčky má zákazník právo na vrácení poměrné části již zaplaceného výpůjčného (služby), a to od doby vrácení předmětu kvůli reklamaci, do doby sjednané a fyzicky zaplacené!

c) v případě zjevného rozdílu mezi fyzickým, optickým a technickým stavem vypůjčeného předmětu v době výpůjčky zákazníkem a jeho fyzickým, optickým a technickým stavem ve chvíli vrácení předmětu zákazníkem do půjčovny, bude se zákazníkem zahájeno řízení o uhrazení celého rozsahu poškození vracené věci. K tomu slouží ,,reklamační protokol,,, který je ke stažení na těchto www.pujcovna-stavebni-leseni.cz

 

 

8) Objednávky:

Objednání předmětu výpůjčky probíhá:

a) telefonicky na čísle 800 212 800, emailem na adrese: elektrofyzika(zavináč)email.cz

b) osobní rezervací v sídle firmy na adrese Vavřinec 89, 679 13

 

 

9) Závěrečná ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky, veškeré Kupní smlouvy a právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí a budou vykládány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není zákazník - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

b) strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy či nájemní smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor smírnou cestou do [třiceti (30)] kalendářních dnů a jedná se o smlouvu uzavřenou se zákazníkem / kupujícím, který není spotřebitelem, budou všechny spory vzniklé z Kupní smlouvy a/nebo ve spojení s ní rozhodovány českým soudem místně příslušným podle sídla Prodávajícího.

c) je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
d) kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

e) v případech, kdy je zákazník podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 občanského zákoníku a obchodní zvyklosti se pro výklad kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy použijí až po ustanoveních občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

f) smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

g) zákazník, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

h) pro případ, že je zákazník podnikatelem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.9.2016