Základní poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Nezodpovídáme za chybné užívání jakýkoli strojů, nástrojů nebo nářadí poskytovaných půjčovnou nářadí, lešení, strojů a stavební techniky společnosti Elektrofyzika s.r.o. Pracujte s veškerými nástroji, stroji, lešením a nářadím vždy jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v souladu se všemi zásadami bezpečnosti práce. Používejte vlastní kvalitní ochranné oděvy a pomůcky. Použití kteréhokoliv stroje, nástroje nebo nářadí je na vlastní nebezpečí zákazníka.

Nezávazně Vám doporučujeme zejména :

 • Při práci nejezte, nepijte, nekuřte
 • Neužívejte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky při práci s jakýmkoliv nářadím, přístrojem či zařízením
 • Vždy používejte ochranné prostředky na oči a ruce, zejména ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice
 • Vždy mějte obutu obuv s pevnou vyztuženou špičkou
 • Při práci netelefonujte a nepoužívejte komunikační zařízení
 • Při práci s chemikáliemi nezapomeňte chránit obličej
 • Při práci na slunci používejte pokrývku hlavy
 • Při práci v uzavřených místnostech vždy nezapomeňte dostatečně větrat
 • Při práci ve výškách vždy noste dostatečně připevněnou ochrannou helmu
 • Lešení vždy zabezpečte proti posunutí
 • Vždy mějte při sobě příruční lékárničku
 • Nenechávejte nářadí, nástroje a přístroje volně ležet bez ochranných krytů
 • Nezapomínejte na dostatečný počet reflexních prvků na Vašem oblečení
 • Vypůjčené nářadí, nástroje a přístroje nepůjčujte třetím osobám, zejména dětem či nevyškoleným
 • V případě, že je nástroj / přístroj / technika poháněna připojením k elektrické síti, doporučujeme mezi přípojku elektrické sítě a kabel zařízení vždy vložit odpovídající typ přepěťové ochrany
 • Vždy pečlivě prostudujte odpovídající bezpečnostní předpisy, které jsou k nářadí případně přiloženy.
 • Při práci vždy dodržujte předpisy z oblasti požární ochrany a mějte připraven odpovídající typ hasícího přístroje